Privacyverklaring

Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Privacyverklaring

 

De Stichting Fietsevenementen Pit Pro Rege, gevestigd te Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de plaatselijke organisatie van Fiets3daagsen behorende tot deze Stichting zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Email: stichtingfietsevenementenprorege@planet.nl

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

 1. Aanmeldformulieren van de fiets3daagsen vermeld op de website fietsenprorege.nl waarbij het invullen van het deelnameformulier geldt als toestemming voor gebruik van de persoonsgegevens als vermeld in punt b, c en d :
 • Naam, adres en woonplaats
 • Emailadres

 

 1. Deelnemersbewijs (stempelkaart)
 • Het adres en woonplaats en eventueel emailadres alleen indien deelnemer toezending folder wenst.

 

 1. Afschriften bankbetalingen
 • Naam, adres, woonplaats

 

De Stichting gebruikt en/of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

 1. Doel verwerken van persoonsgegevens

 

 • Voor het afhandelen van uw betaling bij betaling contant of per bank
 • naam op uw deelnemersbewijs is gekoppeld aan een volgnummer. De controleposten op de routes controleren aan de hand van het volgnummer vermeld op de stempelkaart.
 • Na uw uitdrukkelijke toestemming worden naam, adres en woonplaats of emailadres gebruikt voor het toezending van de folder betreffende de volgende fiets3daagse

 

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

 

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk worden na de afronding van de gehouden fiets3daagse onmiddellijk vernietigd, met uitzondering van de met toestemming verkregen persoonsgegevens die gebruikt worden voor het toezenden van de folder van de komende fiets3daagse. Deze gegevens worden uiterlijk een jaar na verkrijging vernietigd.

 

 1. Gegevensverstrekking aan derden

 

 • De Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege verstrekt geen persoonsgegevens aan derden

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand of op een geschreven papieren deelnemerslijst naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichtingfietsevenementenprorege@planet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

 

 • De Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via email stichtingfietsevenementenprorege@planet.nl.
 • De Stichting heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

De persoonsgegevens worden verwerkt door de secretaris en penningmeester van de fiets3daagse organisatie op een privé-computer, laptop of tablet met besturingssysteem Windows of anders, voorzien van een goede antivirusscanner en firewall. Bij verzending per email van de folder wordt het bericht verzonden via BCC zodat anderen uw gegevens niet kunnen zien.

 • De website fietsenprorege.nl maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.